brown-sand-127582

Stormo Invest AS er eneforvalter og har evigvarende rett til uttak av natursand og steinmasser fra sandtaket som ligger på Stormo i Telemark fylke.

Stormo Invest AS

Strømberg Gruppen AS overtok i 2011 aksjemajoriteten i Stormo Invest AS. Stormo Invest Virksomhetsområdet er under utvikling, men konsernet vil produsere ulike typer sandholdige produkter i forbindelse med sandtaket som ligger på Stormo i Telemark fylke. Sandtaket på er et av Nordens største ferdigregulerte og godkjente område for masseuttak og inneholder 160 millioner tonn masser i en dybde på 50 meter og 300 millioner tonn ned til 90 meter. Hele området er på ca. 1 400 dekar, hvorav ca. 1 000 dekar med ca. 90 meters dybde.

Stormo er en breelvavsetning med meget gode variasjoner på kornstørrelser. Massene har godkjente petrografiske analyser, langt under grenseverdi for bruk i bygg. Massene kan også CE-merkes da de er radontestet og målt til å være langt under kravene som settes av EU.

Driften av sandtaket ble gjenopptatt i 2012, etter å ha ligget nede siden 1987. Det var en omfattende jobb å klargjøre og renske sandtaket etter 25 år med gjengroing. De første lassene ble kjørt ut i 2012 – totalt 17 000 tonn med masser. Det var i utgangspunktet ubearbeidet toppmasse som måtte avdekkes og fjernes for å få klargjøre sandtaket for produksjon og få tilgang til de rene massene under, som ble kjørt ut. Disse massene ble hovedsakelig solgt til lokale utbyggere slik at vi unngikk å deponere massene. Det ble laget et nytt veinett, det ble klargjort et område for uttak av fjell og det ble avdekket og utvidet et område slik at man får tilgang til de fraksjonene som er nødvendig for mørtelproduksjon.