SAND

Stormo Invest AS er eneforvalter og har evigvarende rett til uttak av natursand og steinmasser fra sandtaket som ligger på Stormo i Telemark fylke.

Strømberg Gruppen AS overtok i 2011 aksjemajoriteten i Stormo Invest AS. Stormo Invest AS er ene-forvalter og har evigvarende rett til uttak av natursand og steinmasser fra sandtaket som ligger på Stormo i Telemark fylke. Sandtaket på Stormo er Sør-Norges største ferdigregulerte og godkjente område for masseuttak og inneholder 160 millioner tonn masser i en dybde på 50 meter og 300 millioner tonn ned til 90 meter. Hele området er på ca. 1 400 dekar, hvorav ca. 1 000 dekar med ca. 90 meters dybde.

Stormo er en breelvavsetning med meget gode variasjoner på kornstørrelser. Massene har godkjente petrografiske analyser, langt under grenseverdi for bruk i bygg. Massene kan også CE-merkes da de er radontestet og målt til å være langt under kravene som settes av EU.

Stormo Invest AS, Nordisk Mørtel AS og SIAS Eiendom AS

Etter at det i 2014 ble etablert og tatt i bruk et nytt mandat, har administrasjonen i større grad hatt fullmakt til å gjøre endringer i porteføljen både hva gjelder type verdipapir og geografisk spredning på verdipapirene selskapet er eksponert mot. Selskapet har derfor i store deler av 2015 fungert som en «bank» internt i konsernet ved behov. Driften av sandtaket ble gjenopptatt i 2012, etter å ha ligget nede siden 1987. Det var en omfattende jobb å klargjøre og renske sandtaket etter 25 år med gjengroing. De første lassene ble kjørt ut i 2012 – totalt 17 000 tonn med masser. Det var i utgangspunktet ubearbeidet toppmasse som måtte avdekkes og fjernes for å få klargjøre sandtaket for produksjon og få tilgang til de rene massene under, som ble kjørt ut. Disse massene ble hovedsakelig solgt til lokale utbyggere slik at vi unngikk å deponere massene. Det ble laget et nytt veinett, det ble klargjort et område for uttak av fjell og det ble avdekket og utvidet et område slik at man får tilgang til de fraksjonene som er nødvendig for mørtelproduksjon.

Stormo Invest stiftet i 2012 selskapet Nordisk Mørtel AS som en fremtidig mørtelfabrikk skal ligge i. OG Arkitekter har tegnet fabrikken og rammetillatelse er gitt av Nome kommune. Kostnadsrammen for prosjektet er satt til 70 millioner kroner, inkludert maskiner og nødvendige siloer. I tillegg til det kommer investeringer i tørkeanlegg for tørking av sand. Alt ligger således til rette for å starte opp bygging av mørtel fabrikk.

Mørtelfabrikken vil i all hovedsak jobbe med fraksjoner fra 0 – 8 mm og øvrige usorterte fraksjoner må derfor selges for å ikke hope seg opp på lager. Det må derfor bygges opp en organisasjon for håndtering og salg av sandprodukter, samtidig som det bygges infrastruktur i sandtaket, ettersom begge ledd er avhengig av hverandre for å kunne spille sammen.