FINANS

Hovedoppgaven til Advanced Asset Management AS (AAM) er å gjennomføre konsernets likvide investeringer. Selskapet har de siste årene hatt begrenset aktivitet og dermed i liten grad handlet aksjer eller verdipapirer.

Administrasjonens mandat gir fleksibilitet til å gjøre endringer i porteføljen, både når det gjelder type verdipapir og hvilken geografisk spredning i verdipapirene selskapet er eksponert mot. Selskapet har i store deler av 2018 derfor fungert som en «bank» internt i konsernet. Årsaken til dette er at konsernet har hatt betydelig vekst og betydelig aktivitet i løpet av 2018.

Grunnfilosofi en i AAM er fortsatt å investere i verdipapirer som er relativt konservative, likvide og med begrenset risiko. Målsettingen er å oppnå høyere positiv avkastning enn relevante sammenlignbare porteføljer/benchmarks. Selskapet skal investere konsernets «overskuddskapital», og vil bli tilført et årlig beløp som ny egenkapital. AAM samarbeider med Vizir og andre selskaper om utforming av porteføljen og mandatet selskapet opererer innenfor.