SHIPPING

Karos Shipping AS ble stiftet i 2006 og er heleid av Strømberg Gruppen. Formålet er å drive investering i skipsfarts-virksomhet og enhver virksomhet som dermed står i forbindelse med skipsfart, herunder også deltagelse i andre selskaper med lignende virksomhet. Målet er å bli ledende innen teknisk drift av skip.

Shipping er en bransje som i stor grad styres av økonomien i andre deler av verden. Veksten i Europa er lav, men i bedring. For vårt marked er vekst sammen med lav oljepris positivt. Vi påvirkes lite av det som skjer innen offshore markedet, og drar også nytte av en svak norsk valuta. Fokuset fremover er teknisk drift av egne og eksisterende skip.

SHIPPING

Karos Shipping AS ble stiftet i 2006 og er heleid av Strømberg Gruppen. Formålet er å drive investering i skipsfartsvirksomhet og enhver virksomhet som dermed står i forbindelse med skipsfart, herunder også deltagelse i andre selskaper med lignende virksomhet. Målet er å bli ledende innen teknisk drift av skip.

Shipping er en bransje som i stor grad styres av økonomien i andre deler av verden. Veksten i Europa er lav, men i bedring. For vårt marked er vekst sammen med lav oljepris positivt. Vi påvirkes lite av det som skjer innen offshore markedet, og drar også nytte av en svak norsk valuta. Fokuset fremover er teknisk drift av egne og eksisterende skip.


Vaage Ship Management AS

Vaage Ship Management AS (VSM) driver skip i henhold til internasjonal standard, og innehar de nødvendige sertifikater for drift av skip på alle hav. VSM tilbyr kompetanse innen ombygging og nybygg av skip. VSM har siden oppstart gjennomført en stor ombygging for Bio Feeder, og har i dag en ansatt i Korea i forbindelse med Sjøforsvarets største nybygg MV MAUD.
Selskapet har vokst kontrollert, har i dag 14 ansatte på land og kontorer i Bergen, Rotterdam og Kaliningrad. VSM drifter i dag 15 skip, og har en langsiktig driftsavtale med Sjøforsvaret.

I tillegg til dette har selskapet årlige inspeksjoner av 10 skip på langtidsleie, kjøpsinspeksjoner og oppfølging av dokkinger.

VSM er i forhandlinger med både eksisterende kunder og nye interessenter om nye driftsoppdrag. Det er en rekke muligheter for nye oppdrag som bearbeides på en kontinuerlig basis i Norge og utlandet. I løpet av 2016 ser det ut for at dette vil gi gode resultater i form av en rekke nye oppdrag fra eksisterende og nye kunder.

Markedet

Det Europeiske Short Sea Markedet som vi trader i er nå omtrent i balanse på tilbud og etterspørsel. Fortsatt er det få skip i ordre, og det er moderat vekst i Europa.

Markedsoppgangen har latt vente på seg, og en av årsakene er at en god del ”Handy Size” skip tar laster som tradi-sjonelt tilhører vårt segment.

Dermed er balansen igjen endret i negativ retning. Det ser nå ut som om vi må vente på en oppgang i storbulk markedet før vi ser økning i inntjeningen.

Skipenes tekniske tilstand betegner vi som god.Dokking av skipene gjøres i henhold til faste intervaller og alt gjennomføres i henhold til klasse, befrakters krav og reders ønske.

Vi har stabilt mannskap og i løpet av 2015 ble det gjennomført 59 audits/inspeksjoner av klasse, havnestat, flaggstat, QA og tekniske avdeling og resultatene viser at skipene og systemene er i god stand.

Vaagebulk I KS/AS

Vaagebulk 1 AS/KS ble stiftet i 2006. Selskapet eier skipet MS Liv Kristin. Skipet er befraktet gjennom Wagle Chartering AS.

Skipet MS Liv Kristin er på 2 300 dwt og frakter gods i store partier (bulk) som stålprodukter og stålkonstruksjoner, aluminium, rørkonstruksjoner, fiskemel, mel, korn, soyamel, papirmasse, grus, gjødsel, mineraler, pellets, prosjektlister og annet «tørt» gods. Konsernet eier 90 % av aksjene i Vaagebulk I KS.

Bio Feeder AS

Selskapet eier MV Terneskjær, MV Kryssholm, MV Vågsund, MV Eidholm og MV Pirholm. Skipene går både på faste kontrakter og i spot markedet. Teknisk og maritim drift utføres av Lighthouse Ship Management AS.

Skipene er spesialisert innen levering av fiskefor, men har også hatt andre frakter i 2015, som saltfisk og gjødning. MV Vågsund fremstår som et av bransjens mest effektive skip til frakt av fiskefor til ulike oppdrettsanlegg kysten rundt. Av denne grunn har Bio Feeder AS inngått kontrakter med de største aktørene i bransjen og vært i stand til å øke antall skip i flåten. Målsetningen er å bli en ledende aktør innen dette frakt segmentet.

Selskapet har hatt god inntjening, og har en relativ rask nedbetaling av gjeld. Selskapet har også, grunnet sin innovasjon, fått lån fra Innovasjon Norge for å kunne etablere og videreutvikle nye områder.

Våge Strømberg Andenes Corporate AS

Selskapet ble dannet for å være et instrument for prosjekter initiert av eierne. Eierne ønsker å delta i restrukturering og oppstart av nye eierkonstellasjoner. Selskapet tar initiativ til slike prosesser og bidrar til gjennomføring.